Werking Commissie voor Ethiek

Twee stafmedewerkers staan in voor de ethische werking: 

Prof. dr. Yvonne Denier is verantwoordelijk voor ethische vraagstukken over organisatie - ethiek en rechtvaardigheidsfilosofie en neemt ook het zorg-ethische luik onder haar hoede. 

Dhr. Stefaan Van Roey is gespecialiseerd in juridisch-ethische thema’s in de zorg, zoals patiëntenrechten, beroepsgeheim, het spanningsveld tussen recht en ethiek, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, etc. 

Samen met Dhr. Filip Mallems (voormalig directeur WZC Sint-Eligius Zeveneken en gewezen voorzitter Sectoraal Bestuurscollege Ouderenzorg), Dr. Walter Krikilion (stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel met aandachtsgebieden ethiek, zingeving, levensbeschouwing en cliëntenparticipatie) en Prof. Dr. Chris Gastmans (hoogleraar medische ethiek aan de KU Leuven) vormen zij de commissie voor ethiek. Ze worden bijgestaan door twee subcommissies met rechtstreekse vertegenwoordiging van onze leden. 

Via de werking van onze Commissie voor Ethiek staan we in voor een gestructureerde en geïntegreerde aanpak van belangwekkende ethische thema’s in de zorg. De commissie is interdisciplinair samengesteld over functies en sectoren heen en komt concreet tot uiting in twee werkingsvormen die elkaar onderling ondersteunen.

  1. De Commissie Reflectie & Visieontwikkeling staat in voor de jaarlijkse ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde ethische adviesteksten. Deze commissie komt vijf keer per jaar samen.
    Coördinatie: Dhr. Filip Mallems (vz), Prof. Dr. Chris Gastmans (ondervz) & Prof. Dr. Yvonne Denier (secr).
  2. De Commissie Vorming & Intervisie staat in voor de organisatie van het jaarlijkse Oktobersymposium, de Ronde Tafel in april en ad hoc intervisiemomenten die nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Deze commissie komt tweemaandelijks samen.
    Coördinatie: Dr. Walter Krikilion (vz) & Dhr. Stefaan Van Roey (secr).

Door wisselwerking van beide commissies ontstaat er verbinding tussen wetenschappelijke theorie en concrete praktijkvertaling.

Doorheen reflectie en adviesontwikkeling, het aanreiken van handvatten en oriëntaties voor de concrete praktijk, organisatie van vormingen, workshops, symposia en intervisiemomenten willen we op overkoepelend niveau de lokale ethische werkingsvormen (commissies voor ethiek, werkgroepen ethiek, platformen voor moreel beraad, werking referentiepersonen ethiek...) zo goed mogelijk informeren, ondersteunen en inspireren.

We doen dat in open dialoog en in wisselwerking met de concrete praktijk. Daarbij opteren we voor een actief pluralisme, waarin men kan spreken vanuit de eigen levensbeschouwelijke overtuiging in dialoog met andere levensbeschouwelijke perspectieven.

Dit gebeurt adviserend. De ledenvoorzieningen kiezen zelf hoe zij in hun eigen werking rond ethiek daarvan gebruik willen maken en hoe zij dit verder willen concretiseren. 

Hier vindt u een overzicht van de leden van de Commissie voor Ethiek

Contact

Yvonne Denier

Stefaan Van Roey