Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

CGG: Stand van zaken IF.IC financiering & Opmaak fiches “ontbrekende functies”

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2022 haar principieel akkoord gehecht aan een ontwerp van besluit (in wat volgt: OBVR) over de financiering van IF.IC in de CGG. Deze financiering zal in belangrijke mate gebaseerd zijn op een rapportering van de loongegevens door de CGG aan IF.IC vzw. De sociale partners van het paritair comité 331 (in wat volgt: PC 331) ondertekenen tijdens de vergadering van september 2022 de cao die de modaliteiten van deze loonrapportering vastlegt.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Financiering IF.IC voor de geregionaliseerde sectoren : stortingen voor de rechtenjaren 2021 & 2022

De uitrol van IF.IC wordt in de geregionaliseerde sectoren gefinancierd met een voorlopige methodiek bestaande uit een voorschot en afrekening. De maand juli is traditioneel een maand waarin uw organisatie/voorziening in de afgelopen jaren stortingen mocht ontvangen. Zo ook dit jaar, meer bepaald voor de rechtenjaren 2021 en 2022. We verduidelijken in onderstaande info aan leden welke middelen u dit jaar al ontvangen heeft en wat u nog mag verwachten

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Niet-dringend ziekenvervoer: mogelijke acties op komst

Er zijn misschien nieuwe acties op komst van de diensten niet-dringend ziekenvervoer na het stopzetten van de onderhandelingen tussen de ziekenvervoerders en de ziekenfondsen over de overbruggingstarieven voor 2022. Deze Info voor Leden is relevant voor de sociale diensten.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Update rekenmodel BTZ 2023 in kader van regelgeving bijkomende flexibiliteit personeelsinzet

Naar aanleiding van de bijkomende flexibiliteitsmaatregelen door de tekorten op de arbeidsmarkt (zie communicatie Agentschap Zorg & Gezondheid dd. 15/7/2022 TFO/2022/08) informeren we u over de gevolgen hiervan op de berekening van de basistegemoetkoming zorg (BTZ) voor wzc en cvk in 2023. We gaan in het bijzonder in op de belangrijkste aanpassingen aan het inputmodel RAAS en geven aansluitend een update van het bijbehorend rekenmodel. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verduidelijking definitie ‘behoud tewerkstelling WZC’ (COVID-19-compensatie – eerste kwartaal 2022)

Deze Info voor leden geeft u meer duiding over de tewerkstellingsvoorwaarde die wordt opgelegd om de continuïteitsbuffer voor de Woonzorgcentra (WZC) te bekomen en dit in navolging van het COVID-19-compensatiebesluit, zoals reeds opgenomen in de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 13 juni 2022 (Bijlage bij de brief TFO/2022/06 van 13/06/2022).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg

Voorbije maandag 18 juni 2022 publiceerde de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een persnota waarin een aantal extra maatregelen worden aangekondigd, genomen tegen de personeelsschaarste in de zorg.
Deze maatregelen werden vooraf besproken met onder meer de sociale partners. We bezorgen u hierbij de volledige tekst.

Info voor leden
Lees meer