Reflectieve zorg

Kwaliteit en een kwaliteitswerking vragen een systematiek, het methodisch werken. Een belangrijk en vaak gehanteerd model is de Plan-Do-Study-Act (PDSA)-cyclus. Kwaliteit kan slechts verbeterd of geborgd worden als we onze (vooropgestelde) handelingen bestuderen en aanpassen  waar nodig.

Reflectieve zorg kan hier binnen gekaderd worden. Reflectie betekent nadenken, bezinnen over. Het houdt in dat men stilstaat bij het eigen handelen, de eigen aangeboden zorg en die van anderen, dat men feedback vraagt, vragen stelt, luistert en deze inbrengen verwerkt en er naar handelt. Reflectie is een methodiek, dat leidt tot hogere doelen. Het draagt bij tot het goede doen voor de cliënt, tot kwaliteitsverbetering en -borging binnen de organisatie, tot teamontplooiing én persoonlijke ontwikkeling. Elke hulp- en zorgverlener kan dit individueel aanwenden, maar ook een team of organisatie kan de principes van reflectie op een systematische manier toepassen.

Zorgnet-Icuro zal in de loop van 2021 en 2022 stilstaan bij dit thema van reflectieve zorg.

Dit najaar, namelijk op 1 december 2021, wordt een intersectorale inleidende webinar georganiseerd. Net zoals de Participatie Livestreams vorig jaar, wil deze webinar inspireren en een klankbord bieden. Een eerste kader omtrent reflectieve zorg wordt aangeboden, maar vooral wordt samen in gesprek gegaan rond wat reflectieve zorg binnen de eigen setting kan betekenen.

Contact

Lien Van Malderen