Bijzonder kwetsbare mensen

In de zorg werken we met en voor kwetsbare mensen. Op deze pagina willen we specifiek aandacht geven aan twee bijzondere groepen:

Mensen in armoede

Mensen in armoede

Iedereen heeft rechtop een menswaardig bestaan. Zodat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan en deel uitmaken van de samenleving. Sociale uitsluiting voor mensen in armoede doet zich voor binnen diverse levensdomeinen. Denk maar aan arbeid, onderwijs, wonen, gezondheid, toegang tot hulp- en dienstverlening... 

Vandaag vallen nog te veel mensen uit de zorgboot. Ze hebben geen of moeilijk toegang tot de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De redenen zijn divers:

 • Mensen kunnen de zorg niet betalen;
 • Durven geen hulp te zoeken of vinden hun weg niet in het aanbod;
 • Worden van het kastje naar de muur gestuurd;
 • Lopen verloren in het doolhof van zorgverleners, zorginstanties, verzekeringssystemen en goed bedoelde sociale maatregelen;
 • Ze botsen op wachtlijsten of hebben niet door dat ze hun levenskwaliteit kunnen verbeteren via gepaste zorg en ondersteuning.

De corona-crisis sinds maart 2021 heeft ook bijzondere gevolgen voor mensen (die) in armoede (komen): Coronacrisis treft mensen in armoede nog dieper.

Zorgnet-Icuro wil zijn leden ondersteunen om ook voor deze kwetsbare groep van mensen toegankelijke zorg- en hulpverlening te organiseren. Hierbij verwijzen we naar het beleidsplan van Zorgnet-Icuro 2020. Toegankelijkheid onder druk wordt daarin uitdrukkelijk opgenomen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen recht heeft om zorg en ondersteuning te krijgen op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.

Zorgnet-Icuro wil zijn unieke positie als grootste zorgkoepel van Vlaanderen gebruiken om:

 • Te sensibiliseren;
 • Best practices te verspreiden onder zijn leden en andere zorgactoren;
 • De overheid te helpen om het juiste beleid te voeren.

Voor het leggen van eigen accenten, maar om tegelijk ook goed te luisteren naar en in gesprek te gaan met de 'hoofdrolspelers' met name 'mensen in armoede' is het belangrijk om voeling te houden met stakeholders die actief zijn in dit domein zoals:

Mensen zonder papieren

Mensen zonder papieren

Ziekenhuizen worden vaak geconfronteerd met patiënten die niet aangesloten zijn bij een mutualiteit. Meestal zijn het mensen zonder papieren, daklozen, toeristen, gedetineerden of mensen met een hogere sociale kwetsbaarheid. Een kwetsbare groep. Dit brengt de toegankelijkheid en doorverwijzing naar de juiste zorg in het gedrang. Dit zorgt nadien ook vaak voor onbetaalde facturen.
 
Om de zorgverstrekkers te ondersteunen reiken we hen tips & tricks aan om een aantal moeilijkheden die dit met zich meebrengt op te lossen. Zorgnet-Icuro zal bij zijn leden en externe organisaties informatie inwinnen om ze vervolgens op deze website te clusteren en te verspreiden onder de leden.

Indien u ervaring hebt met een bepaalde groep patiënten, kunt u uw kennis op deze manier delen met collega’s van andere voorzieningen. Of misschien wil u naar ervaringen van andere zorgverstrekkers polsen? Dan kan u dit steeds aan ons doorgeven.

Alle input is welkom en kan gemeld worden via de Werkgroep sociale diensten van de algemene ziekenhuizen of via e-mail naar Annelies Verburgt (annelies.verburgt@zorgneticuro.be) of Hilde De Nutte (hilde.denutte@zorgneticuro.be).
 
Patiënt helpen om facturen betaalbaar te maken
In samenwerking met een aantal ziekenhuizen (en in het bijzonder UZ Gent, Jan Palfijn Gent, Sint-Lucas Gent en Sint-Jan Brugge) hebben we een algemene flowchart uitgewerkt. Deze flowchart is een handig overzicht van wat er in de meest voorkomende gevallen kan gedaan worden om de patiënt te helpen zijn facturen betaalbaar te maken.
 
Naast de algemene benadering zijn er voor een aantal meer specifieke gevallen bijkomende tips om tot een positieve afloop te komen.
Deze specifieke zaken zijn uitgewerkt per case:

 • Kwetsbaar zwanger
 • Bulgaarse patiënten
 • Asielzoekers
 • Genderproblematiek
Bewindvoering

Bewindvoering 

Soms is het noodzakelijk om een zorgvolmacht aan te vragen voor mensen zonder wettig verblijf. We verwijzen hiervoor naar twee arresten in verband met de aanstelling van een bewindvoerder door het vredegerecht.

 

De buitengerechtelijke bescherming is een maatregel zonder tussenkomst van de rechter. De maatregel is bedoeld voor de wilsbekwame meerderjarigen of ontvoogde minderjarigen die moeilijkheden hebben met het beheer van hun vermogen. Het medisch attest noodzakelijk om een aanvraag buitengerechtelijke bescherming in te dienen, vindt u hier.

 

Contact

Stefaan Van Roey

Hilde De Nutte

Annelies Verburgt