Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

PMD-sorteerregels

Fostplus verduidelijkte in samenwerking met UZ Leuven en ZNA de PMD-sorteerregels die gelden voor de zorgsector.  

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Ontwerp KB zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures

De ministerraad keurde op 20 juli het ontwerp KB hierover goed. Dit KB schrapt de verdeling van de zorgprogramma’s over de gewesten. In plaats hiervan worden een aantal bijkomende erkenningscriteria voor dit gespecialiseerd zorgprogramma aan het bestaande KB van de erkenningsnormen toegevoegd. Het ontwerp van KB ligt nu voor bij de Raad van State. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CGG: Stand van zaken IF.IC financiering & Opmaak fiches “ontbrekende functies”

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2022 haar principieel akkoord gehecht aan een ontwerp van besluit (in wat volgt: OBVR) over de financiering van IF.IC in de CGG. Deze financiering zal in belangrijke mate gebaseerd zijn op een rapportering van de loongegevens door de CGG aan IF.IC vzw. De sociale partners van het paritair comité 331 (in wat volgt: PC 331) ondertekenen tijdens de vergadering van september 2022 de cao die de modaliteiten van deze loonrapportering vastlegt.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Financiering IF.IC voor de geregionaliseerde sectoren : stortingen voor de rechtenjaren 2021 & 2022

De uitrol van IF.IC wordt in de geregionaliseerde sectoren gefinancierd met een voorlopige methodiek bestaande uit een voorschot en afrekening. De maand juli is traditioneel een maand waarin uw organisatie/voorziening in de afgelopen jaren stortingen mocht ontvangen. Zo ook dit jaar, meer bepaald voor de rechtenjaren 2021 en 2022. We verduidelijken in onderstaande info aan leden welke middelen u dit jaar al ontvangen heeft en wat u nog mag verwachten

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verduidelijking definitie ‘behoud tewerkstelling WZC’ (COVID-19-compensatie – eerste kwartaal 2022)

Deze Info voor leden geeft u meer duiding over de tewerkstellingsvoorwaarde die wordt opgelegd om de continuïteitsbuffer voor de Woonzorgcentra (WZC) te bekomen en dit in navolging van het COVID-19-compensatiebesluit, zoals reeds opgenomen in de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd. 13 juni 2022 (Bijlage bij de brief TFO/2022/06 van 13/06/2022).

Info voor leden
Lees meer