Lid worden

Wie kan lid worden?

Wie kan lid worden?

Zorgnet-Icuro vzw staat open voor alle zorgorganisaties die de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen. Dat betekent dat ze enkel winst nastreven om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen. De initiatiefnemers van die zorgorganisaties kunnen behoren tot de privésector, openbare besturen of universiteiten. Alle levensbeschouwingen zijn welkom bij Zorgnet-Icuro. Raadpleeg onze statuten.

Waarom lid worden?

Waarom lid worden?

Zorgnet-Icuro is het grootste netwerk van zorgorganisaties in Vlaanderen. Het biedt een platform waar je met collega’s uit andere zorgvoorzieningen kennis en ideeën kan uitwisselen. Zorgnet-Icuro geeft de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en is een belangrijke gesprekspartner van de overheid. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden-voorzieningen als representatieve werkgeversorganisatie in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen bieden. De leden worden op een actieve wijze en via een democratische besluitvorming betrokken bij het uittekenen van visies en concepten.

Tarieven en procedure aansluiting

Tarieven en procedure aansluiting

Leden van Zorgnet-Icuro betalen een jaarlijkse bijdrage. Die wordt berekend op basis van de grootte (aantal erkende bedden, plaatsen...) en de exploitatiecijfers van de zorgorganisatie.

Elke aanvraag tot lidmaatschap start met een kennismakingsbezoek waarin gepeild wordt naar de wederzijdse verwachtingen. Daarna screent een erkenningscommissie de kandidaat-leden op de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en formuleert een advies voor de Raad van Bestuur, die de lidmaatschapsaanvragen formeel goedkeurt.

Een aanvraag tot lidmaatschap door een rechtspersoon impliceert dat alle voorzieningen en diensten die ressorten onder die rechtspersoon, en die gerelateerd zijn aan de sectoren actief binnen Zorgnet-Icuro, moeten lid worden (en dus aan de voorwaarden moeten voldoen). Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon verbonden aan een groep. Lidmaatschap van één van de rechtspersonen in een groep is alleen mogelijk indien alle leden uit de groep lid worden of dat al zijn.

Contact

Kris De Koker