Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Overgangsmaatregel voor medische raad van het ziekenhuisnetwerk met 2 jaar verlengd

Artikel 143/1 van de Ziekenhuiswet vereist dat er in elk locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk een medische raad wordt opgericht. De vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen mag in een overgangsperiode worden waargenomen door een gemandateerde delegatie van ziekenhuisartsen die lid zijn van de medische raden van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk. Die overgangsperiode wordt nu verlengd van 5 naar 7 jaar, te rekenen vanaf de erkenning van het netwerk.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Vereiste van taalbeheersing ingeschreven in de Kwaliteitswet

Vanaf 10 juni 2024 zal een gezondheidszorgbeoefenaar in België enkel nog een visum kunnen verkrijgen als hij een voldoende kennis van één van de Belgische landstalen kan aantonen. De invulling van ‘voldoende kennis’ hangt af van het basisdiploma van de betrokken beroepsbeoefenaar. Ook na het verkrijgen van het visum moet de gezondheidszorgbeoefenaar het vereiste niveau van taalbeheersing aanhouden om zijn beroep op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitoefenen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Pilootproject ‘(Op)nieuw aan boord’ – private ziekenhuizen

Recent ontving u een communicatie van FE-BI over ‘(Op)nieuw aan boord’. In het kader van dit project kunnen pilootprojecten worden ingediend die bijzondere aandacht besteden aan de terugkeer van langdurig zieken naar de werkplek. De projecten moeten uiterlijk op 1 september 2024 starten en uiterlijk op 31 oktober 2025 afgerond zijn.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Harmonisatie regelgevend kader VIPA bij herbestemming infrastructuur

De Vlaamse Regering heeft op 31 mei 2024 het nieuwe bestemmingsbesluit goedgekeurd, dat de VIPA-regelgeving rond de bestemming van gesubsidieerde infrastructuur harmoniseert. Dit besluit zorgt voor een uniforme aanpak en verduidelijkt de regels voor herbestemming van gesubsidieerde infrastructuur. Dat is een verbetering tegenover vroeger waarbij in sommige gevallen een minister geen afwijking kon geven op de bestaande regelgeving ook al was de objectieve noodzaak daartoe wel degelijk aanwezig.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Invoering pensioenbonus

De wet van 25 april 2024 tot hervorming van de pensioenen voert de pensioenbonus in vanaf 1 januari 2025.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Indexering vergoeding pastores – Mei/Juni 2024

De spilindex werd overschreden in april 2024.  De vergoeding voor personen die morele, religieuze of psychologische bijstand verlenen aan gehospitaliseerde patiënten wordt daarom aangepast.

Info voor leden
Lees meer