Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Aanrekening van raadplegingen door (neuro-)psychiaters in PVT

Externe (neuro)psychiaters hebben vanaf 1 april 2022 de mogelijkheid om op verwijzing van de behandelende psychiater in het PVT een ambulante raadpleging aan te rekenen. Deze info is relevant voor (neuro)psychiaters, coördinerende en behandelende psychiaters in de PVT en facturatieverantwoordelijken in de PVT.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Bestelling kaartjes waarderingscampagne mantelzorgers

Naar aanleiding van de Vlaamse mantelzorgdag op 23 juni 2022 lanceren Cera, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen een waarderingscampagne voor mantelzorgers. Organisaties kunnen hieraan deelnemen door postkaartjes met een concreet ondersteuningsaanbod te kopen en te verspreiden.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verduidelijking opleidingsvoorwaarden voor logistiek assistenten

Er werden eerder al cumulatieve opleidingsvoorwaarden opgesteld voor de personen die in aanmerking komen om als logistiek assistent te werken in het kader van de flexibilisering deel A2 van de Basistegemoetkoming voor Zorg van de woonzorgcentra. Meer duiding hieronder.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Aanpassing terminologie nomenclatuur toezichtshonoraria (art. 25) en bijkomende nomenclatuur IB-diensten (PZ)

De terminologie van artikel 25  van de nomenclatuur – Toezichtshonoraria in de ziekenhuizen – wordt aangepast. De intensieve behandeldiensten (IB) van de PZ kunnen ook enkele bijkomende nomenclatuurprestaties aanrekenen. De wijzigingen gaan in op 1 mei 2022. 
Deze informatie is relevant voor (hoofd)artsen in ziekenhuizen, psychiaters in IB-diensten en facturatieverantwoordelijken in de psychiatrische ziekenhuizen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Aanpassing Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties: wijziging betalingstermijn facturen B2B

De wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties brengt enkele wijzigingen aan in de betalingstermijnen in handelstransacties. We informeren u over deze wetswijziging en over de impact op de betalingen en de overheidsopdrachten voor gezondheidszorg van zorginstellingen.
Deze informatie is bedoeld voor de financiële dienst en de dienst aankoop.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Projecten Zorgzame Buurten uit de startblokken

Maar liefst 133 projecten van de 165 projectaanvragen Zorgzame Buurten zijn geselecteerd en kunnen starten met de uitbouw van een Zorgzame Buurt. De projecten lopen van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 en zijn gespreid over Vlaanderen en Brussel.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Oproep aan de woonzorgvoorzieningen tot deelname aan MARA 2.0

Na een grondige functionele en technische analyse van de huidige en toekomstige MARA besliste het Bestuursorgaan van Zorgnet-Icuro op 22 maart 2022 om voor alle leden een belangrijke investering te doen en een nieuwe MARA-tool voor de leden te ontwikkelen. Dit op voorwaarde dat 60 % (en hopelijk meer) van de leden van woonzorgvoorzieningen is bereid deel te nemen aan de studie. Deadline voor deelname is 30 maart 2022.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Toepassingsgebied zorgstrategische plannen psychiatrische ziekenhuizen

Het kabinet van minister Beke gaf op 17/03/2022 een presentatie over de infrastructuur van de psychiatrische ziekenhuizen. Daarin kwam ook de impact van de regelgeving rond zorgstrategische plannen aan bod. De keuze van het psychiatrisch ziekenhuis om al dan niet deel uit te maken van een locoregionaal klinisch netwerk heeft belangrijke gevolgen voor de te volgen procedure.

Info voor leden
Lees meer