Zorgraden

Voor eerstelijnsinformatie en advies over sociaal-arbeidsrechtelijke onderwerpen en thema’s kunt u terecht op helpdesk@zorgraden.org

Ondersteunende documenten

Collectieve arbeidsovereenkomsten & Koninklijke Besluiten

1. Anciënniteit & Barema’s

Geïndexeerde barema's: zie Sociaal Vademecum, trefwoord barema's

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (58037/CO/305.02)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 november 2002
Belgisch Staatsblad van 6 januari 2003

Gewijzigd door:

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 3 december 2007 (86248/CO/305.02)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 2008
Belgisch Staatsblad van 24 september 2008

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 (132068/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 12 december 2016
Belgisch Staatsblad van 26 januari 2017

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 9 juli 2021 (166438/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 2021
Belgisch Staatsblad van 25 november 2021

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 1 juli 1975 tot vaststelling van de berekening van de anciënniteit bij de indienstneming van bepaalde werknemers
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 27 april 1977
Belgisch Staatsblad van 17 mei 1977

2. Arbeidstijd

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 oktober 1987 betreffende de verkorting van de wekelijkse arbeidsduur
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1988
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1988

Gewijzigd door: Bijzonder collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991[1]
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1991
Belgisch Staatsblad van 13 september 1991

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009 betreffende de deeltijdse arbeid en de minimale duur van de arbeidsprestaties (96084/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 13 juni 2010
Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2010
 
Koninklijk Besluit van 15 februari 1968  betreffende zondagsrust in de instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen
Belgisch Staatsblad van 22 februari 1968
 
Koninklijk Besluit van 14 april 1988 betreffende de arbeidsduur in de instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen
Belgisch Staatsblad van 10 mei 1988
 
Koninklijk Besluit van 4 maart 2010 betreffende de arbeidsduur van de werknemers in de voorzieningen die ressorteren onder het paritair comité voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector
Belgisch Staatsblad van 18 maart 10

3. Jaarlijkse vakantie & Verlofstelsels

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 25 maart 1991 betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 juli 1991
Belgisch Staatsblad van 12 september 1991
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 inzake de toekenning van conventionele verlofdagen in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit sector (63285/CO/305.02)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 23 juni 2003
Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2003
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 betreffende de vrijstelling van prestaties in uitvoering van het Vlaamse Akkoord voor de Non-Profit/Social profitsector 91590/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 18 november 2009
Belgisch Staatsblad van 16 maart 2010
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 26 juni 1980 betreffende gewettigde afwezigheidsdagen om dwingende familiale redenen
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1980
Belgisch Staatsblad van 4 december 1980
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (114987/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 3 februari 2014
Belgisch Staatsblad van 16 juli 2014
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (142315/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
Belgisch Staatsblad van 11 april 2018
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 137 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2019-2020 van het Interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (152218/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 september 2019
Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2019
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 19 april 2021 inzake de regeling jaarlijkse vakantie (165177/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 21 november 2021
Belgisch Staatsblad van 24 maart 2022
 
Info voor leden Zorgnet-Icuro

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 1 juli 2022 betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen aan de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de zorgraden (......./CO/331)

Toelichtingsnota

4. Premies & toelagen 

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarspremie (113016/CO/331) 
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 28 april 2015
Belgisch Staatsblad van 17 juni 2015
 
Opmerking: Jaarlijkse uitvoeringsCAO noodzakelijk!

Vervangen door:  Collectieve Arbeidsovereenkomst van 7 december 2020 inzake de toekenning van een volwaardige 13e maand (Informatienota 2020/228) (162917/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 27 mei 2021
Belgisch Staatsblad van 16 juli 2021

5. Risicogroepen

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd “Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector” en vaststelling van zijn statuten (85881/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 juni 2008
Belgisch Staatsblad van 18 december 2007
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot overplaatsing van de zetel van het “Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector” (125649/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 juli 2015
Belgisch Staatsblad van 22 juli 2015
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende de omschrijving van de risicogroepen (85883/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 12 juni 2008
Belgisch Staatsblad van 3 september 2009

Gewijzigd door: Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013 (118280/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
Belgisch Staatsblad van 22 september 2015

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 5 november 2018 betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het “Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector” (149231/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 22 april 2019
Belgisch Staatsblad van 6 mei 2019

Meer informatie over het sociaal fonds risicogroepen PC 331

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 5 juli 2021 betreffende risicogroepen 2021-2022 (166984/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 17 november 2021
Belgisch Staatsblad van 17 december 2021

6. Sociaal overleg

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014 inzake het ter beschikking stellen van de attesten met betrekking tot de vakbondspremie (12999/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 10 maart 2015
Belgisch Staatsblad van 23 maart 2015

7. Sociale Maribel

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd “Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector” en vaststelling van zijn statuten (85880/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 12 juni 2008
Belgisch Staatsblad van 3 september 2008

Gewijzigd door: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 (110309/CO/331)  
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 3 april 2013
Belgisch Staatsblad van 7 mei 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot overplaatsing van de zetel van het “Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector” (125650/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 2 juli 2015
Belgisch Staatsblad van 22 juli 2015
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (85884/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 24 juli 2008
Belgisch Staatsblad van 3 september 2008

Meer informatie over het fonds sociale Maribel PC 331

8. 2e pensioenpijler

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (103526/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
Belgisch Staatsblad van 4 september 2013

Gewijzigd door: Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 (125644/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2015
Belgisch Staatsblad van 24 november 2015

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (152219/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 11 november 2019
Belgisch Staatsblad van 29 november 2019
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 7 april 2008 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd “sociaal fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler” en vaststelling van zijn statuten (87959/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 28 september 2008
Belgisch Staatsblad van 9 januari 2009


Gewijzigd door:

Collectieve arbeidsovereenkomst 2 juni 2008 (88685/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 8 maart 2009
Belgisch Staatsblad van 24 april 2009

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009 (92218/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 19 april 2010
Belgisch Staatsblad van 7 juli 2010

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011 tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd “sociaal fonds 331 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler” (103527/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 4 oktober 2011
Belgisch Staatsblad van 8 december 2011
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 tot overplaatsing van de zetel van het “sociaal fonds 331 tot financiering tweede pijler” (125648/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 20 oktober 2015
Belgisch Staatsblad van 6 november 2015
 
Collectieve Arbeidsovereenkomst van 7 januari 2019 tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd “sociaal fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler” en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 (150353/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 13 april 2019
Belgisch Staatsblad van 30 april 2019
 
Opmerking: Jaarlijkse uitvoeringsCAO noodzakelijk!

Meer informatie over het pensioenfonds Non-Profit              

9. SWT

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2021 inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 151 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode 2021/2023 (168099/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 10 januari 2022
Belgisch Staatsblad van 7 april 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2021 inzake het stelsel van werkloosheid voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode 2021/2023 (168098/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 23 januari 2022
Belgisch Staatsblad van 9 maart 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2021 inzake het stelsel van werkloosheid voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode 2021/2023 (168097/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 10 januari 2022
Belgisch Staatsblad van 28 februari 2022

 
Informatienota Zorgnet-Icuro over cao’s SWT

10. Woonwerkverkeer

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers (94368/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 4 maart 2010
Belgisch Staatsblad van 17 juni 2010

11. Varia

Collectieve Arbeidsovereenkomst van 19 december 2019 inzake de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten (157175/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 31 juli 2020
Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2020
 
Info voor Leden Zorgnet-Icuro
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019 betreffende het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval (157177/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 18 april 2021
Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021
 
Info voor Leden Zorgnet-Icuro

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021 betreffende vorming (165181/CO/331)
Algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 29 augustus 2021
Belgisch Staatsblad van 28 september 2021

[1] Bepaalt enkel en allen wat volgt: “Alle beslissingen en collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Nationaal Paritair Subcomité voor de gezondheidsdiensten en het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de Wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, welke nog van kracht zijn op 22 juli 1990, zijn van toepassing op de in artikel 1 bedoelde ondernemingen welke voor laatstgenoemde datum niet onder deze paritaire comités ressorteerden.” Artikel 1 verwijst naar de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vanaf 22 juli 1990 ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de Wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn.