Boek GPS
29/11/2010
Zorgbeleid Bestuur Woonzorg

Boek - GPS2021

De huidige ouderenzorg staat onder druk. De vergrijzing stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen en de “seniorisering” van de samenleving vraagt een omslag in ons denken. Een herbezinning over de organisatie van de ouderenzorg dringt zich op, rekening houdend met de beperkte publieke middelen en de voorspelde schaarste op de arbeidsmarkt.

Nadenken over de toekomst van de zorg is de verantwoordelijkheid van velen: de ouderen zelf en hun familie, de overheden, de zorg- en dienstverleners, de bestuurders en directies van de voorzieningen... Samen moeten we ervoor zorgen dat een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor ouderen ook op middellange termijn gewaarborgd blijft.

Met het project GPS 2021 wil Zorgnet Vlaanderen een inspirerende en zinvolle bijdrage leveren in het debat over de toekomst van de ouderenzorg. Maar GPS 2021 vraagt méér. Het beleid, de voorzieningen en de zorgpartners moeten nù werk maken van de zorg voor morgen.

Deze publicatie is opgevat als een werkboek voor bestuurders, directies en leidinggevenden van woonzorgvoorzieningen. Het bevat talrijke praktische informatie en tips, werkmodellen, instrumenten en literatuurverwijzingen over de zeven uitgezette 7 bakens: bestuurlijke organisatie, empowerment en gebruikersbetrokkenheid, innovatie, manpowerbeleid, zorgproces en organisatie, financieel beleid en de vermaatschappelijking van de zorg. Met dit werkmateriaal kunnen woonzorgvoorzieningen zelf aan de slag op maat van hun vragen en behoeften.

Te bestellen bij Acco.