10/12/2015

Regionale ziekenhuisnetwerken: kwaliteit voor elke patiënt door meer efficiëntie

Onze gezondheidszorg heeft alleen maar te winnen bij meer samenwerking.  Zorgnet-Icuro presenteert een concreet voorstel om ziekenhuizen op regionaal niveau onderling te laten samenwerken. Uitgangspunt is dat elke burger vanuit geografisch perspectief een gelijke toegang moet hebben tot kwaliteitsvolle zorg en dat die zorg zo doelmatig en kosteneffectief mogelijk moet zijn. Aan de overheid vragen we om deze netwerkingvorming te ondersteunen via de juiste (financiële) prikkels.

Uitgangspunt is dat elke patiënt in Vlaanderen voor een aandoening die een snelle interventie vereist, bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte, binnen het halfuur rijden terecht moet kunnen in een ziekenhuis dat volledig uitgerust is voor de behandeling. Op die manier tekenen zich in  Vlaanderen grosso modo  veertien zorggebieden af van gemiddeld  400.000 à 500.000 inwoners. Die zorggebieden vormden de basis voor de regionale ziekenhuisnetwerken. Behalve voor zeer zeldzame aandoeningen kan elke patiënt in zijn eigen zorggebied terecht voor alle behandelingen en specialisaties. Op basis van prevalentiecijfers kan perfect geobjectiveerd worden hoeveel gevallen van diabetes, bevallingen, kankergevallen enz. zich voordoen per zorggebied. Op basis van die gegevens kan de nodige capaciteit per zorggebied gepland worden. Alle ziekenhuizen binnen één bepaald zorggebied stemmen hun aanbod op elkaar af. Het betekent in de praktijk dat je bijvoorbeeld in het ene ziekenhuis van je zorggebied terechtkan voor bepaalde kankerbehandelingen, in het andere dan weer voor bepaalde specialisaties orthopedie.

Voor hooggespecialiseerde zorg bepleiten we een samenwerking over de zorggebieden heen. Bepaalde zeldzame aandoeningen vereisen immers voldoende ervaring van de artsen (en dus kwantiteit) om kwaliteit te kunnen afleveren. De behandeling van patiënten met slokdarmkanker is zo’n voorbeeld, evenals kinderkankerpatiëntjes.

Door in netwerken samen te werken, kunnen efficiëntiewinsten worden geboekt. Zorgnet-Icuro vraagt dat de middelen die vrijkomen door de samenwerking terugvloeien naar de deelnemende ziekenhuizen en het netwerk. Dat is niet alleen een goede incentive voor efficiënte samenwerking, het laat de ziekenhuizen ook toe om verder in kwaliteit te investeren. Die samenwerking kan zowel op klinisch vlak als voor de ondersteunende diensten. Twee heel dicht bij elkaar gelegen ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld beslissen om hun materniteiten samen te voegen op één locatie. Dat levert een efficiëntiewinst op zonder kwaliteitsverlies voor de bevolking. Maar ook de bouw van een apotheek met een dure clean room, de uitbating van de centrale sterilisatie of de samenwerking binnen een aankoopdienst, kunnen lonend zijn.

Er zijn ook voordelen op het gebied van medische expertise. Kleinere ziekenhuizen hebben het vaak moeilijk om de beste artsen aan te trekken. In een ziekenhuisnetwerk zal dat veel gemakkelijker lukken. Ook subspecialisatie krijgt meer kansen in een groter kader. De supergespecialiseerde artsen kunnen bovendien consultaties doen in verschillende ziekenhuizen van het netwerk, zodat de expertise veel meer dan vandaag gedeeld wordt. Ten slotte zullen regionale ziekenhuisnetwerken ook meer kansen krijgen voor de erkenning van gespecialiseerde zorgprogramma’s en bijhorende infrastructuur.

Het is evident dat de volledige concretisering van dit concept een langetermijnplan is. Belangrijk is dat de meerwaarde voor de patiënt duidelijk gesteld wordt en dat de Vlaamse en federale overheid de juiste prikkels geven die ziekenhuizen toelaten op termijn structureel samen te werken.

Het volledig concept kan u nalezen in de publicatie via de volgende link: http://www.zorgneticuro.be/publicaties/regionale-ziekenhuisnetwerken

Meer informatie?
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder, 0475 388 233
Johan Kips, coördinator algemene ziekenhuizen, 0474 462 952