verpleegkundige bekijkt papierwerk
12/05/2023
Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Vlaamse Raad WVG vraagt structurele vermindering van administratieve lasten in zorg en ondersteuning

De administratieve lasten in alle sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in Vlaanderen zijn beklemmend hoog. Dit is problematisch, zeker gezien de personeelstekorten die er zijn. De tijd die het beschikbare personeel besteedt aan overbodig registreren, gaat immers niet naar zorg en ondersteuning. De Vlaamse Raad WVG heeft dit signaal van de sectoren opgepikt en stelt in een advies op eigen initiatief een methode en zes concrete aanbevelingen voor om de administratieve lasten structureel te verlagen. Het advies is onderbouwd met heel wat voorbeelden uit de praktijk.

Naar een zinvolle registratie die cyclisch wordt bijgestuurd

De raad adviseert om de administratieve lasten die voortkomen uit regelgeving systematisch door te lichten en waar nodig bij te sturen of te schrappen via een cyclisch leerproces. De voorgestelde methode van planning, afweging, evaluatie en bijsturing maakt van administratieve lastenverlaging een continue opdracht. Daarnaast ziet de raad enkele randvoorwaarden voor een goed werkende methode, onder meer een cultuuromslag van instrumentele naar functionele registratie die zo is ingericht dat ze een zinvolle bijdrage levert aan goede zorg en ondersteuning.

Zes concrete aanbevelingen

In het advies formuleert de Vlaamse Raad WVG zes concrete aanbevelingen aan de Vlaamse minister van WVG en de Vlaamse Regering. De raad vraagt onder andere een uitbreiding en daadwerkelijke toepassing van het only once-principe en een overheid die ondersteunend is inzake dataverzameling en -uitwisseling, via digitalisering en automatisering. De betrokkenheid van initiatiefnemers en professionals is noodzakelijk zodat het ontwerpen, evalueren en aanpassen van informatieverplichtingen mee gebeurt op basis van hun ervaringen en inzichten. Het is tot slot aan de overheid om opgevraagde gegevens na verwerking voldoende snel en regelmatig terug te koppelen naar de initiatiefnemers die de gegevens aanleveren en die zelf ook vragende partij zijn om hierover feedback te ontvangen.

Lees hier het volledige advies